Betingelser og vilkår

Brugsbetingelser

Dream sørger for adgang til og brug af Dream-websitet på betingelserne nedenfor. Når du får adgang til og bruger Dream-websitet, accepterer du at være bundet af disse betingelser.

Disse betingelser og vores fortrolighedspolitik og cookiepolitik kan ændres fra tid til anden uden varsel, så de skal tjekkes regelmæssigt. Fortsat brug af dette website anses for at være en accept af opdaterede eller ændrede betingelser.

Information om os

have-a-dream.eu og relaterede microsites – vores ”website” – er et site, der drives på vegne af Hain Europe NV, efterfølgende benævnt ”Dream” eller ”vi”. Vores adresse er Groendreef 101, B-9880 Aalter, Belgien; registreret i det belgiske handelsregister (KBO/BCE) under nr. 0473.311.005, med momsregistreringsnr. 0473.311.005. Vores e-mail-adresse er dream@hain-celestial.eu.

Brug af Dream-websitet

Du accepterer kun at bruge websitet til lovlige formål, til eget personligt brug, eller til internt forretningsmæssig brug. Dream er ikke ansvarlig, hvis websitet på et hvilket som helst tidspunkt ikke er tilgængeligt, uanset hvad årsagen hertil måtte være. Adgang til websitet kan blive midlertidigt suspenderet uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse eller reparation, eller af årsager, vi ikke kan kontrollere.

Copyright

Alle varemærker, designrettigheder, patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på dette website er overdraget til Dream eller individuelle virksomheder i The Hain Celestial Group eller deres licensgivere. Produkter, teknologi eller processer og deres håndbøger eller materialer kan være omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder, som tilhører os, eller som er licenseret af os eller tredjemand. Alle oplysninger om copyright i de originale materialer skal opbevares.

Du beholder dine rettigheder til ethvert indhold, du sender til Dream. Du indrømmer Dream en verdensomspændende, ikke-eksklusiv royaltyfri ret til at udnytte, kopiere, reproducere, behandle, modificere, offentliggøre, sende og vise indholdet på ethvert andet Hain Celestial Group-site eller til alle andre formål. Du bekræfter, at du har alle de nødvendige rettigheder til at indrømme Dream denne ret.

Dette website må ikke på nogen måde modificeres, disassembleres, dekompileres eller udsættes for reverse engineering. Ingen del af websitet må reproduceres eller lagres på noget andet website uden vores tilladelse.

Overtrædelse af website-betingelser

Hvis vi mener, at du har overtrådt nogle af disse website-betingelser og -vilkår, kan vi træffe foranstaltninger, vi anser for passende, herunder, men ikke begrænset til:

  1. Udstede en advarsel til dig.
  2. Anlægge sag mod dig for godtgørelse af alle omkostninger i form af erstatning (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative omkostninger og sagsomkostninger), forårsaget af overtrædelsen.
  3. Yderligere sagsanlæg mod dig.
  4. Omgående, midlertidig eller permanent fratagelse af din ret til at bruge vores site, og
  5. Offentliggørelse af sådanne oplysninger til retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed mener, er nødvendigt.

Vi hæfter ikke for handlinger, der skyldes overtrædelse af disse betingelser og vilkår. De handlinger, der er beskrevet ovenfor, er ikke begrænset, og vi kan træffe enhver anden foranstaltning, vi med rimelighed finder passende.

Ansvarsfraskrivelser

Din adgang til og brug af websitet er på egen risiko. Websitet stilles til rådighed “som det forefindes”. Dream giver ingen garantier, oplysninger eller forpligtelser om noget indhold af dette website (herunder, uden begrænsning, hverken om dette indholds kvalitet, nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed til et formål).

Hverken Dream, eller nogen af de enkelte virksomheder, der er en del af The Hain Celestial Group, hæfter for skader, tab (hverken direkte, indirekte eller følgeskader), udgifter, gæld, mistet fortjeneste eller omkostninger, der skyldes brug af, adgang til, eller at der stoles på de oplysninger, der gives af deres medarbejdere, repræsentanter eller underleverandører i relation til, der findes i, eller er tilgængelige via deres website.

Dream godkender ikke indholdet på et tredjemands site, og Dream påtager sig intet ansvar i forbindelse med nogen af disse sites (herunder, men ikke begrænset til, ansvar, der pålægges på grund af påstande om, at indholdet på et tredjemands site overtræder en lov eller krænker en persons rettigheder, eller er uanstændig, ærekrænkende eller skandaløs).

Dream garanterer ikke, at funktioner, materialer og oplysninger, der er tilgængelige på dette website (og/eller er knyttet til dette website) vil være uafbrudt eller fejlfri, at defekter vil blive rettet, eller at dette website eller dets server er fri for virusser eller programfejl og andre elementer af destruktiv karakter. Du er ansvarlig for at implementere tilstrækkelige procedurer og viruskontroller (herunder anti-virus- og andre sikkerhedskontroller) for at opfylde særlige krav til nøjagtigheden og sikkerheden af data input og output.

Generelt

Hvis Dream ikke, eller forsinket, udøver eller håndhæver en rettighed i disse betingelser, afgiver de ikke deres ret til at håndhæve denne rettighed.

Ansvarsbegrænsning

Intet i disse betingelser og vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade, der skyldes forsømmelighed eller svig eller svigagtig afgivelse af urigtige oplysninger, eller ansvar som følge af vores svig eller vores forsætlige handling, eller andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses af den belgiske lovgivning. I den udstrækning, lovgivningen tillader det, udelukker vi alle betingelser, garantier, oplysninger eller andre vilkår, der kan gælde for vores site eller dets indhold, hvad enten de er udtrykkelige eller stiltiende. Vi vil ikke være ansvarlige over for en bruger for tab eller skade, hverken i eller uden for kontrakt (herunder forsømmelighed), brud på en lovbestemt pligt, eller på anden måde, selvom det/den er forudsigelig, og som opstår i forbindelse med:

  1. brug af, eller manglende evne til at bruge vores site, eller
  2. brug af, eller at stole på indhold på vores site.

Vi hæfter ikke for tab eller skade forårsaget af en virus, distribuerede ”denial of service”-angreb , eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data, eller andet privatejet materiale på grund af, at du bruger vores site, eller at du downloader indhold fra det, eller fra et website, der er knyttet til det.

Arkivbilleder

Billeder, der ikke er fotograferet af Dream, er venligst stillet til rådighed af Shutterstock eller iStock.

Links til og fra andre websites

I alle tilfælde, hvor vores site indeholder links til andre sites og ressourcer stillet til rådighed af tredjemand, er disse links udelukkende stillet til rådighed til information. Vi har ikke kontrol over indholdet på disse sites eller ressourcer og giver derfor ingen garantier for, eller løfter vedrørende deres indhold.

Lov og jurisdiktion

Denne aftale og enhver tvist, der opstår som følge af den, vil være underlagt belgisk lovgivning. Enhver tvist eller fordring, der opstår som følge af, eller i forbindelse med denne aftale eller dens indgåelse (herunder tvister eller fordringer uden for kontrakt) skal være underlagt de belgiske domstoles eksklusive kompetence.

Kontakt os

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du bruge siden ”Kontakt os” på dette site, eller sende en e-mail til dream@hain-celestial.eu.