Villkor

Användarvillkor

Tillgång till och användning av Dream-webbplatsen tillhandahålls av Dream på de villkor som anges nedan. Genom att ha tillgång till och använda Dream-webbplatsen accepterar du att vara bunden av dessa Villkor.

Dessa Villkor, inklusive vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy, kan ändras utan föregående meddelande. Fortsatt användning av denna webbplats kommer att anses som ett godkännande av de uppdaterade eller ändrade villkoren.

Information Om Oss

have-a-dream.eu och relaterade mikrosajter – vår “webbplats” – är en webbplats som drivs på uppdrag av Hain Europe NV, härefter kallat ”Dream“ eller “vi”. Vår adress är Groendreef 101, B-9880 Aalter, Belgien; registrerad i det belgiska handelsregistret (KBO/BCE) under nr. 0473.311.005, med momsnummer 0473.311.005. Vår e-postadress är dream@hain-celestial.eu.

Användning av Dream-webbplatsen

Du godkänner att använda webbplatsen endast för din egen personliga eller interna företagsanvändning. Dream är inte ansvarigt om webbplatsen, oavsett anledning, inte är tillgänglig när som helst. Tillgång till webbplatsen kan tillfälligt och utan uppsägning avbrytas vid systemfel, underhåll eller reparation eller av orsaker vi inte kan kontrollera.

Upphovsrätt

Alla varumärken, designrättigheter, patenter och andra immateriella rättigheter på denna webbplats relaterar till Dream eller enskilda företag inom Hain Celestial Group eller deras licensgivare. Alla produkter, teknik eller processer och deras handböcker eller material kan vara föremål för immateriella rättigheter eller licensieras av oss eller tredje part. Alla upphovsrättsmeddelanden i originalmaterialet måste bibehållas.

Du kommer att behålla dina rättigheter för allt innehåll som du skickar till Dream. Du beviljar Dream en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, kopiera, reproducera, bearbeta, modifiera, publicera, överföra och visa innehållet på någon annan än Hain Celestial Group-webbplats eller för något annat ändamål. Du bekräftar att du har alla nödvändiga rättigheter att bevilja Dream denna licens.

Den här webbplatsen får inte ändras, demonteras, dekompileras eller omvändas på något sätt. Ingen del av webbplatsen får reproduceras eller lagras på någon annan webbplats utan vårt tillstånd.

Brott mot Webbplatsens Villkor

Om vi anser att du har brutit mot någon av dessa användarvillkor kan vi vidta åtgärder som vi anser lämpliga inklusive, men inte begränsat till:

  1. Utfärdande av en varning till dig;
  2. Rättssak mot dig för ersättning av alla kostnader på ersättningsbasis (inklusive men inte begränsat till rimliga administrativa och juridiska kostnader) som uppkommer till följd av överträdelsen;
  3. Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig;
  4. Omedelbart, tillfälligt eller permanent återkallande av din rätt att använda vår webbplats; och
  5. Upplysande av information till brottsbekämpande myndigheter som vi med rimliga skäl anser är nödvändiga.

Vi utesluter ansvar för åtgärder som vidtagits som ett resultat av brott mot dessa Villkor. Svaren som beskrivs ovan är inte begränsade, och vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligen finner lämpliga.

Friskrivningsklausul

Din tillgång till och användning av webbplatsen sker på egen risk. Webbplatsen tillhandahålls på “som är”-basis. Dream ger inga garantier, föreställningar eller åtaganden om något av innehållet på denna webbplats (inklusive och utan begränsning, såsom kvalitet, exakthet, fullständighet eller lämplighet för syftet med sådant innehåll).

Varken Dream eller någon av de enskilda medlemsföretagen i Hain Celestial Group ska vara ansvariga för skador, förluster (direkt, indirekt eller till följd av), kostnader, skulder, vinstförluster eller kostnader som uppstår genom användning av, tillgång till, eller tillit till information från anställda, agenter eller underleverantörer i förhållande till, inkluderad i eller tillgänglig, via dess webbplats.
Dream stödjer inte eller godkänner inte innehållet på någon tredje parts webbplats, och Dream kommer inte att ha något ansvar i samband med någon av dem (inklusive, men inte begränsat till, ansvar som uppstår på grund av påståenden att innehållet på någon tredje parts webbplats kränker någon lag eller någon persons rättigheter eller är obscen, förolämpande eller skandalös).

Dream garanterar inte att funktioner, material och information som finns på denna webbplats (och/eller länkas till den här webbplatsen) kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att korrigeras, eller att denna webbplats eller dess server är fri från virus eller buggar och andra objekt av destruktiv natur. Du är ansvarig för att genomföra tillräckliga procedurer och viruskontroller (inklusive antivirus- och andra säkerhetskontroller) för att uppfylla särskilda krav på noggrannhet och säkerhet för datainmatning och -utmatning.

Allmänt

Underlåtenhet eller dröjsmål av Dream att utöva eller verkställa någon rätt i dessa villkor betyder inte att vi avstår från vår rätt att genomdriva denna rätt.

Ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från vår försumlighet, eller bedrägeri eller bedräglig förvrängning från vår sida, eller för något ansvar som uppstår på grund av bedrägeri från vår sida eller vårt avsiktliga fel eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av belgisk lag. I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi alla villkor, garantier, föreställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll i den, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått. Vi kommer inte att vara ansvariga för någon användares förlust eller skada, oavsett om det avser kontrakt, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt, även om det är förutsebart, eller uppstår under eller i samband med:

  1. användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats; eller
  2. användning av eller att man förlitar sig på innehåll som visas på vår webbplats.

Vi kommer inte att vara ansvariga för förluster eller skador som orsakas av ett virus, distribuerat avslag-på-service-attack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dataprogram, data eller annat material och som beror på användningen av vår webbplats, eller för din nedladdning av innehåll på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

Bilder

Bilder som inte är fotograferade av Dream tillhör Shutterstock eller iStock.

Länkar till eller från andra webbplatser

I alla fall där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och ger därför inga garantier eller försäkran om deras innehåll.

Lag och Jurisdiktion

Detta avtal, och eventuella tvister som härrör från detta, regleras av belgisk lag. Eventuell tvist eller anspråk som härrör från eller i samband med detta avtal eller dess bildande (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller fordringar) ska omfattas av den exklusiva behörigheten för domstolarna i Belgien.

Kontakta oss

För att kontakta oss, vänligen använd sidan ”Kontakta oss” på denna webbplats eller skicka e-post till dream@hain-celestial.eu.